Algemene informatie

De TEVVN is een jonge vereniging die werd opgericht in oktober 2013 door Fred van Slobbe. De vereniging is klein en de leden vormen een hechte groep. Velen mogen we verwelkomen op onze jaarlijkse clubdag die ook het karakter heeft van een ontmoetingsdag. Zie ook CLUBDAG

Omdat de vereniging zo jong is, valt er over de geschiedenis van de vereniging nog niet veel te zeggen. In 2018 werd het eerste lustrum gevierd. Inmiddels is vijf keer een clubdag georganiseerd.

Doelstelling vereniging

Wij zijn er voor de TEVVN-leden en Trix Expressvrienden in binnen- en buitenland. Op al uw vragen over Trix Express proberen wij een antwoord te geven en daar waar nodig hulp te bieden bij technische problemen. U bent geen donateur zoals bij een stichting, maar volwaardig lid met stemrecht. Het bestuur is verantwoording naar haar leden verschuldigd. Eén keer per jaar zullen wij een TEVVN-verenigingsdag organiseren waar ook een reparatieteam aanwezig zal zijn. Zie ook CLUBDAG.

Het is ook de bedoeling een non-profit vereniging te zijn. Dit houdt in dat de opbrengsten van eventuele verkopen door de vereniging gedaan in de clubkas vloeien en zodoende aan alle leden ten goede komen.

Statuten

De statuten van de vereniging zijn op 1 oktober 2013 vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De Statuten zijn voor de leden in te zien. Op aanvraag zenden wij deze in PDF-formaat per mail toe.

Kamer van Koophandel

De vereniging is onder de naam Trix Express Vrienden Vereniging Nederland, ook genoemd TEVVN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59204575, RSIN 853366706.

Algemene Ledenvergadering

Eén keer per jaar wordt op grond van art. 11 lid 2 van de statuten een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden waar alle leden welkom zijn. Tijdens deze ALV worden jaarverslag en jaarrekening gepresenteerd. Ruim van tevoren worden de leden over de datum in kennis gesteld en ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Organisatie van de TEVVN

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
B. (Ber) Hofman
berhofman@outlook.com

Secretaris:
P.P. (Peter) van Sassen
pe_trix@hotmail.com

Penningmeester:
W. (Wim) de Raad
wie.wim.daar@planet.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door:
a. Technische Commissie/reparatieteam.
Het aanspeekpunt voor de commissie is de voorzitter van de TEVVN.

b. Juridisch adviseur:
Mr. W.B.J. Goossens
mr.goossens@mrsgoossens.nl

Privacybeleid

Wegens de invoering in 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het privacybeleid in een document vastgelegd. Zie:
Privacybeleid.pdf

Nieuwsbrief

Uit oogpunt van kostenbesparing worden de leden via email van nieuws voorzien door middel van een nieuwsbrief die eens per kwartaal verschijnt. Een Nieuwsbrief is voor de leden, maar ook door leden gemaakt. Wij roepen dan ook de leden op kopij te sturen naar het secretariaat. Hebt u een bijzondere ervaring met uw Trix-baan, laat het iedereen weten via de nieuwsbrief! Ook foto’s zijn welkom. De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig omdat we afhankelijk zijn van de ingeleverde kopij.